Keyhole Sand Dollar


Keyhole Sand Dollar (Echinodiscus bisperforatus truncatus)
Tanah Merah, 23rd August 2009

Keyhole Sand Dollar (Echinodiscus truncatus)
Tanah Merah, 8th February 2009