Princess Carplet (Amblypharyngodon chulabhornae)
Kranji Marshes, 29th June 2017